Υδροδότηση

Η υδροδότηση της πόλης των Γρεβενών βασίζεται κυρίως στην εκμετάλλευση επιφανειακών υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της Βασιλίτσας (Σμίξη και Αετιά). Κατά τη θερινή περίοδο οι αυξημένες ανάγκες καλύπτονται με τη λειτουργία γεωτρήσεων. Από τη θέση αυτή εκκινεί ο κύριος αγωγός μεταφοράς νερού (κλάδος Γ ή Αετιάς) για την εξυπηρέτηση της πόλης των Γρεβενών.

Ειδικότερα:

 • ο κλάδος Γ (ή Αετιάς), συνολικού μήκους περίπου 17,36 Km, καλύπτει τις υδροδοτικές ανάγκες των Δη­μοτικών διαμερισμάτων (1) Ε­λάτου, (2) Κυρακαλής, (3) Δοξαρά, (4) Γρεβενών και (5) Καλαμιτσίου.
 • Ενισχυτικά, και για τους λόγους που αναφέρονται, για την κά­λυ­ψη των υδροδοτικών αναγκών λειτουργούν και γεωτρήσεις με δυναμικότητα 400 m3/h. Η εκμετάλλευση των γεωτρήσεων γίνεται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο.

 

Υδροδότηση οικισμών Δήμου Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών υδροδοτείται κυρίως από φυσικές πηγές. Από υδρογεωτρήσεις υδροδοτούνται οι οικισμοί που βρίσκονται μεταξύ Φελλίου – Βατόλακκου – Αγ.Γεωργίου, όπου εντοπίζεται ο σημαντικότερος υπόγειος ιζηματογενής υδροφορέας του Δήμου.

Από ποιοτική άποψη τα νερά των φυσικών πηγών της Πίνδου είναι πολύ καλής ποιότητας, τόσο ως προς τα φυσικοχημικά όσο και ως προς τα μικροβιολογικά τους χαρακτηριστικά.

 

Οι οικισμοί της του Δήμου Γρεβενών καλύπτουν τις ανάγκες τους σε πόσιμο νερό με τους παρακάτω τρόπους:

 

1η περίπτωση – καλλιέργεια φυσικών πηγών και μεταφορά σε μεγάλη απόσταση με εξωτερικά υδραγωγεία :

Αρκετοί οικισμοί υδρεύονται από φυσικές πηγές, οι οποίες βρίσκονται στο ορεινό συγκρότημα Βασιλίτσα της Βόρειας Πίνδου και των οποίων το νερό μεταφέρεται στους οικισμούς αυτούς μέσω δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους εξωτερικών υδραγωγείων (εξωτερικών δικτύων ύδρευσης) και οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως Α’ κλάδος και Β’ κλάδος υδροδότησης, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα:

 

Περίπτωση 1Α:

Με την εκμετάλλευση των φυσικών πηγών «Βασιλίτσα» του ορεινού συγκροτήματος Βασιλίτσα της Βόρειας Πίνδου, οι οποίες βρίσκονται ανάντη του οικισμού της Σμίξης, πλησίον του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας, υδρεύονται οικισμοί μέσω του Α’ κλάδου υδροδότησης. Ο Α’ κλάδος υδροδότησης τροφοδοτεί οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2000 κατοίκων, περίπου.

 

Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α’ ΚΛΑΔΟΣ)

 1. Καληράχη
 2. Κάστρο
 3. Ροδιά
 4. Σύδενδρο
 5. Αμυγδαλέων με οικισμό Λόχμη
 6. Ελεύθερο (Α& Β)
 7. Μικρό Σειρήνι
 8. Μεγάλο Σειρήνι

Περίπτωση 1Β:

Με την εκμετάλλευση των φυσικών πηγών «Γομάρας» και «Γκούρας» του ορεινού συγκροτήματος Βασιλίτσα της Βόρειας Πίνδου, οι οποίες βρίσκονται δυτικά της Σμίξης, προς Σαμαρίνα, υδρεύονται οικισμοί μέσω του Β’ κλάδου υδροδότησης.

Ο Β’ κλάδος υδροδότησης τροφοδοτεί οικισμούς με πληθυσμό 5500 κατοίκων, περίπου.

Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΙ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Β’ ΚΛΑΔΟΣ)

 1. Αγ. Γεωργίου
 2. Αγ. Κοσμά με οικισμό Εκκλησίες
 3. Αηδονίων με οικισμό Δασάκι
 4. Αμυγδαλέων με οικισμό Λόχμη
 5. Δασυλίου
 6. Καλλονής
 7. Κιβωτού
 8. Κληματακίου με οικισμό Κριθαράκια
 9. Κοκκινιάς
 10. Κυδωνίων με οικισμό Λήψη
 11. Κυπαρισσίου
 12. Μεγάρου
 13. Μηλέας
 14. Οροπεδίου
 15. Πολύδενδρου
 16. Ροδιάς
 17. Ταξιάρχη
 18. Τρίκορφου
 19. Φιλιππαίων

2η περίπτωση – υδροληψία από ποταμό και μεταφορά σε μεγάλη απόσταση με εξωτερικά υδραγωγεία:

Η πόλη των Γρεβενών, καθώς και οι οικισμοί, Έλατος, Δοξαράς, Κυρακαλή & Καλαμίτσι υδρεύονται από υδροληψία επί του Σμιξιώτικου ποταμού, η οποία έχει κατασκευασθεί κατάντη του οικισμού της Σμίξης, στο ύψος του οικισμού Αετιάς, και της οποίας το νερό μεταφέρεται μέσω εξωτερικού υδραγωγείου (εξωτερικού δικτύου ύδρευσης), το οποίο χαρακτηρίζεται ως Γ’ κλάδος υδροδότησης. Ο Γ’ κλάδος υδροδότησης τροφοδοτεί οικισμούς, συμπεριλαμβανόμενης και της πόλης των Γρεβενών, με πληθυσμό 18000 κατοίκων, περίπου.

3η περίπτωση – καλλιέργεια τοπικών φυσικών πηγών:

Οι ορεινές κοινότητες του Δήμου Γρεβενών, η Δ.Ε. Γόργιανης, η Δ.Ε. Θ. Ζιάκα όπως και κάποια από τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δ.Ε. Βεντζίων καλύπτουν τις υδρευτικές τους ανάγκες, πλήρως ή μέρος αυτών, με την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πηγών.

4η περίπτωση – γεωτρήσεις:

Οι οικισμοί των Δ.Ε. Βεντζίων & Ηρακλεωτών καλύπτουν τις υδρευτικές τους ανάγκες μέσω γεωτρήσεων, από υπόγειους υδροφορείς.

 

Πίνακας 1: Υφιστάμενη κατάσταση υδροδότησης οικισμών Δ. Γρεβενών

 

Δήμος/Κοινότητα (πρώην)

Τρόπος κάλυψης αναγκών υδροδότησης

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δ.Ε. ΒΕΝΤΖΙΟΥ

Γεωτρήσεις

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δ.Ε. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ

Πηγές της περιοχής

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από Α' κλάδο 9 Δ.Δ., από Β' κλάδο1 ΔΔ, από Γ' κλάδο Γρεβενά και 5  Δ Δ, συμπληρωματικές γεωτρήσεις

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ

Γεωτρήσεις

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ

Πηγές της περιοχής και 1 Δ.Δ. Από Γ' κλάδο

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Από Α' κλάδο 1 Δ.Δ., από Β' κλάδο 12 ΔΔ

Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ

Από Β΄κλάδο και τοπικές καλλιέργειες

Δ.Ε. ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ

Πηγές της περιοχής & Β΄κλάδο

Δ.Ε. ΔΟΤΣΙΚΟΥ

Πηγές της περιοχής

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

 

Εκτύπωση Email