Αποχέτευση

Αποχέτευση της πόλης των Γρεβενών

Το έργο υλοποιήθηκε σε  (4) υποέργα μέσα στη χρονική περίοδο 2003 -2007.

Τα  τέσσερα (4) υποέργα έχουν ως εξής:

  1. Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων της πόλης των Γρεβενών
  2. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης των Γρεβενών
  3. Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των περιοχών Βαροσίου και Νοσοκομείου της πόλης των Γρεβενών
  4. Νέος Συλλεκτήριος αγωγός λυμάτων

Η συσχέτιση των δεικτών και των υποέργων, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης και το υλοποιηθέν οικονομικό αντικείμενο, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Τίτλος υποέργου

Δείκτες

Ημ/νία έναρξης

Ημ/νία λήξης

Υλοποιηθέν οικονομικό αντικείμενο (€)

1.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων της πόλης των Γρεβενών

ΤΕΜ 1

11-03-2004

31/12/2007

5.410.336,79

2.

Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης των Γρεβενών

14.990 μέτρα

20-05-2003

31/12/2007

3.822.208,96

3.

Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων των περιοχών Βαρoσίου και

Νοσοκομείου της πόλης των Γρεβενών

8.366 μέτρα

30-08-2006

31/12/2007

1.171.275,63

4.

Νέος Συλλεκτήριος Αγωγός Λυμάτων

3.870 μέτρα

06-09-2006

31/12/2007

779.191,53

Βιολογικός Καθαρισμός

Εκτύπωση Email