ΜΕΛΕΤΗ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εκτύπωση Email

ΕΡΓΟ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών ( Δ.Ε.Υ.Α.Γ. ) , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με Α/Α 184667, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με προϋπολογισμό 1.090.000,00 € (Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, Απρόβλεπτα & Αναθεώρηση).

Εκτύπωση Email

ΕΡΓΟ: Αντικαταστάσεις – Επισκευές υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες, (Β΄ φάση)

Εκτύπωση Email

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εκτύπωση Email