Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής και αποστολής αιτήσεων θα είναι η 10-05-2024

Εκτύπωση Email